case_Undervisningsministeriet

Ny udskolingspakke til EMU.dk

OPGAVEN FOR EMU.DK

Som del af en overordnet indsats for at styrke undervisningen i udskolingen ønskede Undervisningsministeriet at få udarbejdet en opdateret udskolingspakke til ministeriets EMU.dk – ministeriets læringsportal, der henvender sig til lærere og pædagogisk personale, skoleledelser samt forvaltninger.

Undervisningsministeriet ønskede en opdateret udskolingspakke, der kunne fungere som inspirationsmateriale for de tre målgrupper ved at afdække aktuel viden inden for i alt ni områder – fx inden for kommunale valgfag, anvendelsesorienteret undervisning samt uddannelsesparathed – områder, der alle er fokuspunkter i udskolingen.

Formålet med projektet var at give skoleforvaltninger, skoleledere, lærere og pædagogisk personale på de danske folkeskoler praksisnær inspiration til, hvordan man meningsfuldt kan sikre, at undervisningen i udskolingen er varieret og anvendelsesorienteret, og hvordan mål for læringen i højere grad kan bidrage til at udfordre og motivere alle typer af elever.

Udskolingspakken skulle basere sig på gældende viden og bestå af fx resultater fra forskningsrapporter, best practice-eksempler og ideer til læringsforløb. Opgaven dækkede dermed over to faser: en indledende desk research-fase samt en formidlingsfase, hvor udvalgte dele af det fremskaffede materiale skulle formidles, så de var direkte anvendelige for de tre målgrupper.

Løsning i samarbejde med Epinion

Til at løse opgaven indgik Holm Kommunikation og Epinion et samarbejde. Epinion stod for en komparativ desk research af relevant viden, der afdækkede viden inden for de i alt ni emner. Materialesøgningen blev gennemført i hhv. Danmark, Sverige, Norge, England, Schweiz og Ontario (Canada). Desk researchen baserede sig på kontakt med relevante aktører (eksperter, forskere mv.) inden for området og på systematisk afdækning af skriftlige kilder i samtlige lande. Epinion udarbejdede herefter en oversigt til Ministeriet med en klassificering af alle relevante materialer i forhold til viden om de ni områder og målgruppe. I desk research-fasen blev der desuden gennemført interview med repræsentanter fra de tre målgrupper, der skulle sikre, at formidlingsfasen tog udgangspunkt i deres behov.

På baggrund af Epinions klassificering udvalgte Holm Kommunikation en række materialer, der skulle omskrives til en samlet udskolingspakke på EMU-portalen bestående af tre mindre pakker målrettet hver sin målgruppe. Formidlingsopgaven bestod således dels i at vurdere informationsbehovet hos de tre målgrupper og dels udvælge indhold relevant for gruppen samt sikre, at den konkrete formidling blev så umiddelbart brugbar som muligt. Idet al materialet skulle være tilgængeligt online, var det afgørende, at fx rapporter og længere publikationer blev kondenseret kraftigt, så kun det mest relevante indgik i materialet. Disse overvejelser blev trykprøvet løbende ved at sende udvalgte materialer til gennemsyn hos de tre målgrupper.

Resultatet blev en mere effektiv kommunikationsplan

Det endelige materiale bestod af i alt 40 artikler og blev skrevet ind i Ministeriets eksisterende indholdsskabeloner tilpasset Drupal. De havde fx form af overskuelige lister med gode råd, konkrete cases med tydelige beskrivelser af læringsaktiviteter inden for anvendelsesorienteret undervisning, læringsforløb og overblik over aktuel forskning. Holm Kommunikation stod desuden for at finde billedmateriale og udarbejde infografikker til udvalgte materialer, som kunne printes ud eller deles på sociale medier. I samarbejde med en ekstern leverandør blev der desuden produceret en video om 9. klasses projektopgaven til brug på web og sociale kanaler.

Holm Kommunikation udarbejdede også en operationel kommunikationsplan for materialet med rådgivning til, hvorledes EMU-portalen kunne holdes løbende opdateret, hvordan nyt materiale kunne kommunikeres ud, samt hvordan Ministeriet kunne gøre brug af egne og eksterne kommunikationskanaler til at skabe trafik til siden, inkl. på sociale medier.

VIL DU HØRE MERE?

Mathias Holm Pedersen, Partner & Seniorkonsulent
mhp(at)holm.dk
+45 22 93 77 30